Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1ο – Γενικά

Το παρόν καταστατικό αποτελεί εναρμόνιση και τροποποίηση σύμφωνα με το Ν2725/1999 και γλωσσική ενημέρωση του προηγουμένου ισχύοντος καταστατικού του αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, που θα αναφέρεται στο εξής ως «Σωματείο» ή «ΣΟΚ», και έχει έδρα την Καλλιθέα Αθηνών.

Άρθρο 2ο – Σκοπός – Μέσα – Αθλητική αναγνώριση

1) Σκοπός του σωματείου είναι η διάδοση του πνευματικού αθλήματος του σκακιού.

2) Μέσα για την επιδίωξη και επιτυχία του σκοπού του σωματείου είναι η εκμάθηση εις τα μέλη του ΣΟΚ του σωστού τρόπου παιχνιδιού στο σκάκι, η τέλεση αγώνων με συμμετοχή των μελών του, αλλά και άλλων σκακιστών, η αθλοθέτηση και απονομή διπλωμάτων και βραβείων, οι διαλέξεις για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα οφέλη από την απασχόληση με το σκάκι, και κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσον.

3) Εφόσον το κρίνει θετικό για τα μέλη του σωματείου, το ΔΣ μπορεί με απόφασή του να ορίσει την ίδρυση τμημάτων και για άλλα αθλήματα, και να ζητήσει την εγγραφή του σωματείου στις οικείες υπερκείμενες ενώσεις και ομοσπονδίες.

4) Ο ΣΟΚ έχει αναγνωριστεί από το 1976 ως αθλητικό σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τηρεί πάντοτε όλες τις προϋποθέσεις που απορρέουν από και διατηρούν την αναγνώριση αυτή.

Άρθρο 3ο – Μέλος του σωματείου

1) Ως μέλος του ΣΟΚ μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε, αρκεί να μην παρουσιάζεται στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα που προβλέπει ο Νόμος και, ειδικότερα, οι διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου 2725/99. Δεν επιτρέπεται καμία διάκριση λόγω φύλου, θρησκείας, πολιτικού φρονήματος, ή ειδικής σωματικής ανάγκης.

2)   Το υποψήφιο μέλος πρέπει να υποβάλλει προς το ΣΟΚ μια αίτηση υποψηφίου μέλους. Στην αίτηση πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του και όσα άλλα στοιχεία δημόσιας φύσης κρίνει σκόπιμο να ζητήσει το ΔΣ. Η αίτηση πρέπει να συνυπογράφεται από δύο ήδη ενεργά μέλη του ΣΟΚ. Μαζί με την αίτηση, το υποψήφιο μέλος πρέπει να καταβάλλει και το δικαίωμα εγγραφής.

3)   Η εγγραφή του μέλους εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) εντός 60 ημερών από την κατάθεσή της αίτησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί έγκριση του ΔΣ με ισχύ από την 60ή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο πρόεδρος του ΔΣ.

4)  Αν η απόφαση του Δ.Σ. είναι απορριπτική, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Εναντίον της απορριπτικής απόφασης ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έχει το δικαίωμα άσκησης αγωγής στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο. Σπουδαίος λόγος απόρριψης θεωρείται αν το υποψήφιο μέλος είναι κατά την υποβολή της αίτησης αθλητής άλλου σωματείου.

5)  Τα μέλη του ΣΟΚ αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του ΣΟΚ μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.

Άρθρο 4ο – Αποχώρηση και αποβολή μέλους

1)   Τα μέλη είναι ελεύθερα να αποχωρούν, με δήλωσή τους, από το ΣΟΚ, αρκεί να έχουν καλύψει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.

2)   Μέλος του ΣΟΚ αποβάλλεται αν:

α) Εμπέσει στα κωλύματα εγγραφής κλπ. περιορισμούς που προβλέπονται από τους Νόμους και, ειδικότερα, το Ν 2725/99, άρθρο 3. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του άρθρου 3 του Ν2725/99 χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το ΔΣ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου λάβει γνώση.

 β) Αντιτίθεται κατ’ επανάληψη στους σκοπούς του σωματείου, παρά τη γραπτή προειδοποίησή του από το ΔΣ του σωματείου

 γ) Παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του ΔΣ.

 δ) Καθυστερεί τις συνδρομές του περισσότερο από ένα έτος, και

 ε) Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει σχετικά η Γ.Σ. μετά από εισήγηση του ΔΣ. Σπουδαίος λόγος αποβολής θεωρείται αν το υποψήφιο μέλος είναι ή ζητήσει να είναι αθλητής άλλου σωματείου.

 3)  Η αποβολή ενεργείται κατόπιν προτάσεως τριών τουλάχιστον μελών του ΣΟΚ, και με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/3 των μελών της Γ.Σ.

4)  Πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης περί αποβολής, καλείται ο ενδιαφερόμενος να δώσει εξηγήσεις. Το μέλος που αποβλήθηκε έχει δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης περί αποβολής σε αυτόν.

5)  Μέλος που αποβλήθηκε έχει δικαίωμα να επανεγγραφεί με απόφαση της Γ.Σ., μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ. ή πέντε τουλάχιστον μελών του ΣΟΚ.

Άρθρο 5ο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

1) Τα μέλη του ΣΟΚ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και να εκλέγουν και να εκλέγονται, να ελέγχουν τη Διοίκηση, και να διατυπώνουν τη γνώμη τους σε κάθε θέμα σχετικό με τους σκοπούς του ΣΟΚ.

2) Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ., να είναι εντάξει στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο, να συμπαραστέκονται πάντοτε στο έργο του, και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για επιτυχία των σκοπών του ΣΟΚ.

 Άρθρο 6ο – Εγγραφή, δικαιώματα, και υποχρεώσεις αθλητών

1) Η εγγραφή αθλητών στο ΣΟΚ ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις και άλλες διατάξεις που απορρέουν από το Νόμο, τις προδιαγραφές των υπερκειμένων αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών, τον εσωτερικό κανονισμό, και τις αποφάσεις του ΔΣ. Από εκεί απορρέουν και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

2) Αθλητές του ΣΟΚ επιτρέπεται να εγγράφονται ως μέλη του ΣΟΚ όπως ο Νόμος ορίζει και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

 Άρθρο 7ο – Πόροι του σωματείου

1) Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

2) Τακτικοί πόροι είναι:

 α) το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών, όπως ορίζεται από το ΔΣ

β) η ετήσια συνδρομή τους, όπως ορίζεται από το ΔΣ

γ) οι τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις

δ) τα έσοδα από συνδρομές σε περιοδικά, ενημερωτικά δελτία, κ.λπ.

 3) Έκτακτοι πόροι είναι:

α) οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται στα μέλη με απόφαση του ΔΣ.

β) οι κάθε λογής δωρεές, κληρονομιές, και κληροδοσίες υπέρ του ΣΟΚ

γ) το καθαρό χρηματικό ποσό από τη διοργάνωση εορτών, χοροεσπερίδων, συγκεντρώσεων, λαχειοφόρων αγορών, σεμιναρίων, αγωνιστικών εκδηλώσεων

δ) οι τόκοι των κεφαλαίων και τα μερίσματα των χρεογράφων

ε) τα παράβολα συμμετοχής σε αγωνιστικές και άλλες εκδηλώσεις στ) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο ή πόρος

 Άρθρο 8ο – Εκπροσώπηση του σωματείου

Το σωματείο εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο πρόεδρος του, ο οποίος παρίσταται ενώπιον πάσης δικαστικής και άλλης Αρχής ή παντός τρίτου. Συναλλάσσεται εξ ονόματος και για λογαριασμό του Σωματείου με οποιονδήποτε, υπογράφει δε μόνος τα σχετικά συμβόλαια ύστερα από εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Άρθρο 9ο – Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σ.Ο.Κ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του σωματείου για τριετή θητεία. Μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Εφόρους.

Άρθρο 10ο – Καθήκοντα ΔΣ

1)   Το Δ.Σ. μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και την εφαρμογή του καταστατικού, διαχειρίζεται και διευθύνει τις υποθέσεις του ΣΟΚ, προετοιμάζει τα θέματα των Γ.Σ. (απολογισμό πεπραγμένων, προϋπολογισμό, ημερήσια διάταξη θεμάτων κλπ). Συντάσσει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου, λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με τη διενέργεια εορτών, διαλέξεων, συγκεντρώσεων, βραβείων, αγώνων και άλλων εκδηλώσεων.

2) Το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει τη συμμετοχή του Σωματείου στην υπερκείμενη περιφερειακή Ένωση ή Ομοσπονδία και ορίζει τον εκπρόσωπό του Σωματείου και τον αναπληρωματικό του για τα όργανα αυτά.

3) Το ΔΣ συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κάθε μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη του.

4) Το ΔΣ τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία. Με απόφασή του, μπορεί να ορίσει την τήρηση και επιπλέον βιβλίων, μη υποχρεωτικά προβλεπομένων από το Νόμο.

Άρθρο 11ο – Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Σωματείου, εκτός της δικαστικής και εξωδίκου εκπροσωπήσεως, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα διάφορα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα χρηματικά εντάλματα, έχει την ανώτατη επίβλεψη στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου και καλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, τις οποίες και διευθύνει. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 12ο – Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ., το αρχείο, τη σφραγίδα και το μητρώο των μελών, επιμελείται τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το βιβλίο υλικού, και τα βιβλία με τα στατιστικά στοιχεία του σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από μέλος του ΔΣ που ορίζεται από το ΔΣ.

Άρθρο 13ο – Ο Ταμίας

1) Τηρεί τα υπό του Νόμου οριζόμενα βιβλία, υποβάλλει ανά εξάμηνο εις το Δ.Σ. λεπτομερή έκθεση της οικονομικής καταστάσεως του Σωματείου, και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε διαχειριστική ανωμαλία. Για τα τρέχοντα έξοδα του σωματείου επιτρέπεται να έχει στα χέρια του («μικρό ταμείο») ποσό που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Μεγαλύτερα ποσά κατατίθενται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το σωματείο. Ο χειρισμός των τραπεζικών λογαριασμών γίνεται με υπογραφή από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Αν κωλύεται οποιοσδήποτε από τους δύο, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο.

2) Ενεργεί τις εισπράξεις βάσει διπλοτύπων αποδείξεων και τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων πληρωμής, υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα, συντάσσει και υποβάλλει εγκαίρως στο Δ.Σ. τον Προϋπολογισμό, αναφέρει εις το Δ.Σ. όσους καθυστερούν τις συνδρομές.

3) Έχει την υποχρέωση να προσκομίζει για έλεγχο στο Δ.Σ. και στην Εξελεγκτική Επιτροπή όλα τα βιβλία που τηρεί. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από μέλος του ΔΣ που ορίζεται από το ΔΣ.

Άρθρο 14ο – Παραίτηση μελών ΔΣ

1) Σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ, μέλος του ΔΣ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το νόμιμο αναπληρωτή του αν:

α) υποβάλλει εγγράφως την παραίτησή του

β) απουσιάσει αδικαιολόγητα επί τρεις τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις

γ) αδιαφορεί και αμελεί τα καθήκοντά του ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. ή αντιστρατεύεται εις τους νόμους και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

2) Η παραίτηση ολόκληρου του ΔΣ συνεπάγεται τη σύγκληση σε έκτακτη Γ.Σ. με θέμα μόνο αρχαιρεσίες εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραίτηση του ΔΣ. Μέχρι τότε, η διοίκηση του σωματείου ασκείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία του παραιτηθέντος ΔΣ ή, αν αυτοί δεν επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά, από τα τρία (3) αρχαιότερα μέλη του σωματείου. Το ΔΣ που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες αυτές θα έχει θητεία μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, εφόσον το χρονικό διάστημα αυτό είναι μεγαλύτερο του 6μήνου. Διαφορετικά, το ΔΣ θα έχει θητεία μέχρι τον μετά τρία έτη Οκτώβριο.

3) Αν τα μέλη του ΔΣ μειωθούν σε λιγότερα από πέντε (5), το ΔΣ θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό αρχαιρεσίες σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 ανωτέρω.

4) Η παραίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν συμπαρασύρει σε παραίτηση τα μέλη του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 15ο -Εξελεγκτική Επιτροπή

1) Ταυτόχρονα με το ΔΣ, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εξελεγκτική επιτροπή για τριετή θητεία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή της και εκλέγει τον πρόεδρό της. Η εξελεγκτική επιτροπή τηρεί δικά της βιβλία και συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και εκτάκτως όποτε χρειαστεί. Είναι σε απαρτία όταν παρίστανται δύο από τα μέλη της.

2)  Η Εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και παρακολουθεί τη διαχείριση των οικονομικών του Σ.Ο.Κ. Έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για όλα τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση υποβάλλει προς το σώμα έκθεση σχετικά με την οικονομική διαχείριση και την εν γένει οικονομική κατάσταση του σωματείου.

3) Η παραίτηση του ΔΣ δεν συμπαρασύρει σε παραίτηση τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μειωθούν σε λιγότερα από δύο (2), η Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό την εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξ. Επιτροπή που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες αυτές θα έχει θητεία μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, εφόσον το χρονικό διάστημα αυτό είναι μεγαλύτερο του 6μήνου. Διαφορετικά, θα έχει θητεία μέχρι τον μετά τρία έτη Οκτώβριο.

Άρθρο 16ο – Γενική Συνέλευση

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικώς τον Οκτώβριο κάθε χρόνου, και εκτάκτως όποτε αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των μελών, με αίτηση όπου θα αναγράφονται τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η έκτακτη Γ.Σ. Η αίτηση είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες.

Άρθρο 17ο – Πρόσκληση μελών στη Γενική Συνέλευση

1)  Η πρόσκληση στη Γ. Σ. αφορά όλα τα μέλη και γίνεται με ανακοίνωση στα γραφεία του σωματείου και κοινοποίηση δια του Τύπου. Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ημερομηνία, και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση πρέπει, επίσης, να αναφέρει τα ίδια στοιχεία και για την ενδεχόμενη επαναληπτική Γ.Σ. αν δεν προκύψει απαρτία.

2)   Η Γεν. Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα μέλη του Σωματείου που είναι οικονομικώς εν τάξει. Αν η Γ.Σ. ματαιωθεί εξαιτίας έλλειψης απαρτίας, συγκαλείται μέσα σε 8 ημέρες νέα Γ.Σ. με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε θεωρείται σε απαρτία όσα οικονομικώς εν τάξει μέλη και αν παρίστανται.

Άρθρο 18ο – Εργασίες της Γεν. Συνέλευσης

1)  Στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ και χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος του σωματείου που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ανοιχτή ψηφοφορία.

2)  Στα θέματα της τακτικής Γ.Σ. συμπεριλαμβάνονται:

α) Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.

β) Έλεγχος και έγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής

γ) Έγκριση του απολογισμού του παρελθόντος έτους

δ) Απόφαση για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο το ΔΣ κρίνει ότι πρέπει να συζητηθεί από τη Γ.Σ.

3)  Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι ψηφοφορίες είναι ανοιχτές. Κλειστές ψηφοφορίες γίνονται επί παντός θέματος εφόσον το ζητήσει το 1/5 των μελών. Σε ισοψηφία επικρατεί η ψήφος του προέδρου του ΔΣ.

4)  Κάθε τρία χρόνια, η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται με θέμα, εκτός των άλλων, αρχαιρεσίες. Οι αρχαιρεσίες γίνονται δια σταυροδοσίας μεταξύ των υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης (ΔΣ, Εξελ. Επιτροπή). Επιτρέπονται μέχρι εννέα σταυροί για τα μέλη του ΔΣ και μέχρι τρεις σταυροί για τα μέλη της Εξελ. Επιτροπής. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων. Οι επόμενοι κατά σειρά αναδεικνύονται αναπληρωματικοί.

5)  Στη Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες εκλέγονται με ανοιχτή ψηφοφορία ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ. καθώς και τριμελής εφορευτική επιτροπή. Στη Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ως Πρόεδρος Γ.Σ., Γραμματέας Γ.Σ, ή μέλη της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής μέλη των απερχόμενων οργάνων διοίκησης (ΔΣ, Εξελ. Επιτροπή) ούτε υποψήφιοι για τα νέα όργανα διοίκησης.

Άρθρο 19ο – Σφραγίδα – σήματα

1) Η σφραγίδα του Σ.Ο.Κ. είναι στρογγυλή και φέρει στο κέντρο της παράσταση ενός σκακιστικού πύργου σε σύμπλεγμα με τα αρχικά κεφαλαία γράμματα Σ.Ο.Κ. και το έτος ιδρύσεως: 1954.

2)  Με απόφαση του ΔΣ ορίζονται τα χρώματα, σήματα, κατηγορίες, κλπ διακρίσεις που φέρουν οι ομάδες, οι αθλητές, και τα μέλη του σωματείου.

Άρθρο 20ό – Εγγραφή σε υπερκείμενα συλλογικά όργανα

1)   Με απόφαση του Δ.Σ. ο Σ.Ο.Κ. έχει εγγραφεί στη δύναμη της υπερκείμενης αθλητικής ομοσπονδίας (Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας) και είναι ιδρυτικό μέλος της υπερκείμενης αθλητικής ενώσεως (Ενώσεως Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής).

2)   Με απόφαση του ΔΣ ο Σ.Ο.Κ. μπορεί να υποβάλλει αίτηση εγγραφής σε όποιες άλλες υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες έχει ή αποκτήσει μελλοντικά το νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής.

Άρθρο 21ο – Διάλυση – συγχώνευση του σωματείου

1)   Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, με πλειοψηφία 3/4 των μελών της. Μετά τη διάλυση, η περιουσία του Σ.Ο.Κ. περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2)   Για τη συγχώνευση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, με πλειοψηφία 3/4 των μελών της. Οι διαδικασίες μετά τη συγχώνευση προβλέπονται από το Νόμο 2725/99.

Άρθρο 22ο – Τροποποίηση του καταστατικού

Για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, με πλειοψηφία 3/4 των μελών της.

Άρθρο 23ο – Λοιπά ζητήματα

1) Θέματα διεξαγωγής σκακιστικών αγώνων, πειθαρχικού ελέγχου σε μέλη και αθλητές, και κάθε άλλο μη προβλεπόμενο θέμα από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται αναλόγως, σύμφωνα με το Νόμο, τις διατάξεις των υπερκειμένων αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων, και τον εσωτερικό κανονισμό του Σ.Ο.Κ.

2)   Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Καλλιθέα 1 Νοεμβρίου 1999

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝ. ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣ. ΒΡΕΤΤΟΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: